Υποβολη περιληψεων

Η περίληψη πρέπει να είναι έως 200 λέξεις (σύντομη περίληψη) / 10 000 χαρακτήρες ( πλήρες κείμενο μαζί με την βιβλιογραφία).

Οδηγίες υποβολής εκτεταμένης περίληψης
1) Το κείμενο της εκτεταμένης περίληψης υποβάλλεται ως συνημμένο αρχείο Word στην ηλεκτρονική διεύθυνση byzant.msu@gmail.com.
2) Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 10.000 χαρακτήρες (μαζί με τα κενά διαστήματα, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας). – Περιθώρια: 2 cm – Γραμματοσειρά: Times New Roman 10pt – Διάστιχο: μονό
3) – Στην πρώτη σειρά αναγράφεται ο τίτλος του άρθρου (με μικρά έντονα γράμματα και κεντραρισμένος). – Στη σειρά μετά τον τίτλο αναγράφεται το όνομα του/της συγγραφέως (με έντονα και πλάγια γράμματα − πρώτα το αρχικό γράμμα του ονόματος και μετά το επώνυμο).
– Στην επόμενη σειρά ακολουθούν − ο φορέας στον οποίο εργάζεται ο/η συγγραφέας, η πόλη και η χώρα (με πλάγια γράμματα).
– Στην αμέσως επόμενη σειρά θα πρέπει να δοθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέως (με πλάγια γράμματα).
4) Ακολουθεί μία κενή γραμμή και στη συνέχεια μια σύντομη περίληψη (500 λέξεις, μέχρι 8 σειρές), εσοχές 2 cm πριν και έπειτα από το κείμενο της περίληψης.
5) Μετά την περίληψη ακολουθεί μία κενή γραμμή, και μετά συμπεριλάβετε 5-7 λέξεις-κλειδιά που να χαρακτηρίζουν το θεματικό περιεχόμενο της εργασίας.
Οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να είναι γραμμένες με πλάγια γράμματα, εσοχές 2 cm πριν και έπειτα από το κείμενο. Ακολουθεί μία κενή γραμμή.
6) Το κυρίως κείμενο της εκτεταμένης περίληψης πρέπει να δομείται σε κεφάλαια και οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων πρέπει να είναι αριθμημένες (π.χ. 1. Εισαγωγή, 2. Μεθοδολογία, 5. Συμπεράσματα – με έντονα γράμματα). Εσοχή πρώτης γραμμής 1 cm.
7) Οι υποσημειώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 430 χαρακτήρες (μαζί με τα κενά διαστήματα) η καθεμία.
8) Βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο να είναι ως εξής: [Thompson 1992:
25] (όνομα του συγγραφέα, έτος, σελίδα).
9) Η βιβλιογραφία να μπαίνει στο τέλος της εργασίας, χωρίς αρίθμηση. Στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται μόνο όσες αναφορές έχουν γίνει στο κυρίως
κείμενο. Η ελληνική βιβλιογραφία να αναγράφεται πρώτη, με αλφαβητική σειρά, και να ακολουθεί η διεθνής, με αλφαβητική σειρά επίσης.
10) Η αναγραφή της βιβλιογραφίας πρέπει να δομείται ως ακολούθως:
Για βιβλία:
Μέγας Γ. Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: Εστία, 2012.
Για άρθρα σε περιοδικό:
Anagnostopoulou D. Emergences du moi féminin dans le roman Παραστρατημένοι de Lilika Nakou // Revue des Etudes Néo-helléniques 2, 2006. P. 77–84.
Για άρθρα σε συλλογικό τόμο:
Μανιτάκης Α. “Πλήθος-Δήμος-Λαός”, τρία πλάσματα αναγκαία της αρχαίας, της σύγχρονης και της ευρωπαϊκής δημοκρατίας // Λ. Βάσσης (επιμ.).
Παράδοση και εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Εισηγήσεις Συνεδρίου. Αθήνα: Εταιρεία Παιδείας και Πολιτισμού Εντελέχεια, Εκπαιδευτήρια Γείτονα, Ταξιδευτής, χ.χ. Σ. 87–105.
11) Ακολουθούν στα αγγλικά:
– ο τίτλος της εργασίας (με μικρά έντονα γράμματα και κεντραρισμένος). – Στη σειρά μετά τον τίτλο αναγράφεται το όνομα του/της συγγραφέως (με έντονα και πλάγια γράμματα − πρώτα το αρχικό γράμμα του ονόματος και μετά το επώνυμο). – Στην επόμενη σειρά ακολουθούν − ο φορέας στον οποίο εργάζεται ο/η συγγραφέας, η πόλη και η χώρα (με πλάγια γράμματα). – Στην αμέσως επόμενη σειρά θα πρέπει να δοθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέως (με πλάγια γράμματα). – Ακολουθεί μία κενή γραμμή και στη συνέχεια μια σύντομη περίληψη στα αγγλικά (150-200 λέξεις), εσοχές 2 cm πριν και έπειτα από το κείμενο της περίληψης. – Μετά την περίληψη ακολουθεί μία κενή γραμμή, και μετά συμπεριλάβετε 5-7 λέξεις-κλειδιά (με πλάγια γράμματα, εσοχές 2 cm πριν και έπειτα από το κείμενο). – Ακολουθεί η βιβλιογραφία – εδώ πρέπει να γίνει η μεταγραφή των ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 (για την αυτόματη μεταγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. η σελίδα
http://www.passport.gov.gr/passports/GrElotConverter/GrElotConverter.html
κ.α.).